Základní informace pro žáky a rodiče ve školním roce 2020 – 2021

Vážení rodiče, milé děti, tento materiál Vám poskytne základní informace o letošním školním roce.

1. Vzdělávací program

V oblasti výchovy a vzdělávání budou všichni žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Být zdravým ve zdravém světě“. Tento program vychází z myšlenek projektu Zdravá škola. Jeho filozofií je vytvářet pocit bezpečí, sounáležitosti, projevy uznání, porozumění a partnerství žák – učitel – rodič. Chceme naplňovat smysluplnost učení různorodými metodami.

2. Projektové vyučování

Obohacením života ve škole budou projektové dny, které přinášejí do školy radost, aktivnější přístup žáků k výuce, více propojení s reálným životem. Během projektového vyučování jsou naplňovány nejrůznější kompetence. Žáci mezi sebou komunikují, pomáhají si, spolupracují na řešení problémů. Často jsou skupinky tvořeny z žáků napříč ročníky. Starší se starají o mladší a vzájemně se od sebe učí.

3. Organizace školního dne

Škola se pro žáky otvírá v 7:40 hodin. Vyučování začíná každý den v 8:00 hodin. Žáci jsou ve třídách nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.

1. vyučovací hodina 08:00 – 08:45

2. vyučovací hodina 08:55 – 09:40

3. vyučovací hodina 10:00 – 10:45

4. vyučovací hodina 10:55 – 11:40

5. vyučovací hodina 11:50 – 12:35

Ve škole nezvoní.

4. Školní družina

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 06:30 – 07:45 pátek 06:30 – 07:45

11:40 – 17:00 11:40 – 16:40

Úplata za školní družinu je Kč 130,- za měsíc. Žáci mohou navštěvovat školní družinu i příležitostně. Částka je stanovena na Kč 10,-/den a vybírá se zpětně.

5. Kroužky

Přehled zájmových útvarů, které budou otevřeny v tomto školním roce, bude k dispozici v první polovině září. Přihláška na pololetí je závazná. Materiální vybavení pro činnost kroužků organizovaných školou bude částečně hrazeno zákonnými zástupci. Poplatek za jeden kroužek činí Kč 600,- za školní rok. Tato částka bude uhrazena do 15. října 2020. Činnost kroužku bude zahájena v průběhu září a ukončena v červnu. Žáci, kteří navštěvují kroužek a nechodí do školní družiny, přicházejí do budovy školy 5 minut před jeho zahájením.

Nabídka zájmových útvarů bude obohacena o kroužky organizované DDM Šikula.

6. Školní knihovna

V letošním školním roce bude otevřena žákovská knihovna, kde si žáci mohou zapůjčit knihy pro přípravu na vyučování a k mimočítankové četbě. Knihu lze zapůjčit na dobu nejdéle jednoho měsíce.

Otevírací doba školní knihovny: pondělí 12:45 – 13:15 hodin.

7. Školní prázdniny

Podzimní: 29. 10. – 30. 10. 2020

Vánoční: 23. 12. 2020 – 03. 01. 2021

Pololetní: 29. 01. 2021

Jarní: 08. 03. – 14. 03. 2021

Velikonoční: 01. 04. 2021

Hlavní: 01. 07. – 31. 08. 2021

8. Sběrové akce

Říjen 2020 – sběr starého papíru

Duben 2021 – sběr starého papíru

9. Hodnocení a klasifikace

Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu (co zvládnul, v čem se zlepšil, kde dělá chyby). Hodnotíme individuální pokrok. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Do klasifikace se promítají žákovy vědomosti, dovednosti, vztah k předmětu a příprava na vyučování.

10. Sebehodnocení žáků

Sebehodnocení je nedílnou součástí procesu hodnocení žáků. Současně je považujeme za jednu z významných klíčových kompetencí, kterou chceme žáka naučit. Žáky od 2. ročníku vedeme k tomu, aby si do svých materiálů zaznamenávali (například pomocí smajlíků) to, čemu se daný měsíc naučili. Hodnocení v 1. ročníku probíhá ústní formou. Díky zpětné vazbě mají učitelé žáci i rodiče přehled o tom, co a jak žáci zvládli. Učitelé mohou následně přistupovat k individuálnímu řešení jejich problémů a nejasností. Rodiče se mohou k sebehodnocení vyjádřit, popřípadě je doplnit o své poznatky. Žákům umožňuje uvědomění si toho, co z probíraného učiva již ovládají.

11. Omlouvání žáků

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

12. Úrazy žáků

Všichni žáci jsou pojištěni a veškeré školní úrazy budou odškodněny v případě, že zranění bude ošetřeno lékařem. Každý úraz žák hlásí neprodleně vyučujícímu.

13. Mobilní telefony

Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Mobilní telefony musí mít po celou dobu pobytu ve škole vypnuty, škola nenese za jejich ztrátu odpovědnost.

14. Ztráty a nálezy

Veškeré ztráty a poškození věcí hlásí žák bezprostředně po zjištění vyučujícímu. U vchodu do školy pro žáky je vyhrazeno místo pro věci, které byly ve škole nalezeny.

15. Metodik prevence

Jako metodik prevence rizikového chování u dětí pracuje ve škole Mgr. Magda Kaláčová. Konzultační hodiny s metodičkou je možné sjednat po předchozí domluvě. Děti mají možnost využít schránku důvěry k anonymnímu sdělení svých problémů.

16. Školní psycholog

Školní psycholog nabízí své služby dětem i zákonným zástupcům dítěte. Můžete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte, různé výchovné obtíže a problémy, ale i způsoby správné přípravy na vyučování, kázeňské, výukové a rodinné problémy.

Kontakt: Mgr. Petra Miklášová, miklasova-psycholog@seznam.cz

17. Kontakty na pracovníky školy

Adresa:

Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice,

1. máje 55, příspěvková organizace

1. máje 55

686 05 Uherské Hradiště

Telefony:

Mgr. Jana Uherková – ředitelka školy: 739 008 901

Lenka Lancová – vedoucí školní družiny: 737 009 555

Marie Kováčová – vedoucí školní jídelny: 576 514 064

Taťána Huňková – kancelář školy: 576 514 063

 

E-mail školy: zsmaratice@zsmaratice.cz

Web školy: www.zsmaratice.cz

 

Základní informace pro žáky a rodiče šk.r. 2020-21

Chcete poznat „Zdravou školu“?