Jednací řád školské rady
Základní školy T.G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 55, přísp. organizace

Datum zřízení školské rady – zřízená od 1. 1. 2006 rozhodnutím Rady města Uherské Hradiště ¦ usnesení č. 971/64/R/2005 ze dne 9. 8. 2005
Název zřizovatele školské rady:
Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 68670

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3
Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele.

Čl. 4
Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady.V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy nebo jím pověřeného zástupce, pokud je přizván předsedou k jednání ve školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, včetně návrhu jeho změny a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podání návrhu na odvolání ředitele a podání návrhu na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

Čl. 8
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které školská rada schvaluje. Školská rada zároveň uvede, zda byly projednávány návrhy školních vzdělávacích programů, koncepční záměry rozvoje školy, inspekční zprávy České školní inspekce, návrhy rozpočtu na další rok, hospodaření, návrh opatření ke zlepšení hospodaření a další podněty a oznámení.

Čl. 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 10
Tento jednací řad nabývá účinnosti dnem 13. června 2018

V Uherském Hradišti – Mařaticích dne 13.06.20128

Mgr. Viktor Černý
předseda školské rady