Jednací řád školské rady


Základní školy T.G.Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, 1.máje 55,

příspěvkové organizace

Datum zřízení školské radyzřízená od 1. 1. 2006 rozhodnutím Rady města Uherské
Hradiště ─ usnesení č. 971/64/R/2005 ze dne 9. 8. 2005

Název zřizovatele školské rady:
Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 70

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí
se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Ve výjimečných případech
(např. vyhlášený nouzový stav) je možnost jednání školské rady a projednání potřebných
materiálů online formou.
Čl. 3
Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě
zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců, z podnětů a návrhů členů školské rady a 
z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele.
Čl. 4
Schůze školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání
školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
Čl. 5
Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo
jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a 
informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy nebo jím pověřeného
zástupce, pokud je přizván předsedou k jednání ve školské radě. V dalším průběhu se
projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.
Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o 
činnosti školy, školního řádu, včetně návrhu jeho změny a při schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podání návrhu na odvolání ředitele a podání návrhu na
vyhlášení konkurzu na ředitele školy. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady
podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.
Čl. 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O 
jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou.
Čl. 8
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, pedagogické pracovníky
školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této
informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu
a schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které školská rada schvaluje.
Školská rada zároveň uvede, zda byly projednávány návrhy školních vzdělávacích programů,
koncepční záměry rozvoje školy, inspekční zprávy České školní inspekce, návrhy rozpočtu na
další rok, hospodaření, návrh opatření ke zlepšení hospodaření a další podněty a oznámení.
Čl. 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.
Čl. 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 29. září 2021

 

V Uherském Hradišti – Mařaticích dne 29. 9. 2021

Mgr. Veronika Leštinská
předsedkyně školské rady

 

Jednací řád školské rady