Výchovná poradkyně Mgr. Hana SOMROVÁ

Vám pomůže, pokud potřebujete pomoc s:

  • zprostředkováním diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání
  • péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • komunikací se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC atd.) při zajišťování podpůrných opatření
  • vysvětlením výsledků šetření školských poradenských pracovišť a konkrétními opatřeními pro vaše dítě
  • řešením školní neúspěšnosti vašeho dítěte
  • řešením výukových problémů ve škole
  • získáním více informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
  • zprostředkováním nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:

pondělí 13:00 – 15:00 nebo dle osobní domluvy

E-mail: hana.somrova@zsmaratice.cz