První listopadový týden byl zakončen celoškolním projektem primární prevence rizikového chování. Zastřešujícím tématem byla podpora dobrých vztahů mezi žáky i pedagogy a jejich pozitivní ovlivnění. Cílem projektu bylo předcházet výskytu a projevům nežádoucího rizikového chování. Téma pro prvňáčky bylo kamarádství. Druháci se zabývali zdravým životním stylem. Třeťáci se zaměřili na bezpečné chování a prevenci úrazů. Pro čtvrťáky byly zásadní vztahy mezi dětmi ve třídě a naši nejstarší páťáci se věnovali tématu návykových látek a jejich nebezpečí. Děti si užily příjemné dopoledne naplněné čtením zajímavých příběhů z knih Filipova dobrodružství, hrami, pohybovými aktivitami, kvízy a malováním kamarádů. Pestré aktivity byly zaměřené na podporu osobnostního a sociálního rozvoje žáků a vzorců žádoucího chování. Děti se během nich pobavily, ale také hodně naučily.