☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Statut školské rady

Poslání

Školská rada je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků a dlouhodobé působení Základní školy T. G. Masaryka.

Základní ustanovení

 1. Školská rada vystupuje jako samostatný subjekt ve vztazích k zřizovateli, ke škole, k orgánům státní správy i k orgánům státního dozoru dle zákona 564/1990Sb. O státní správě a samosprávě ve školství
 2. Sídlem Rady školy je Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice, 1. máje 55.

Odpovědnost a kompetence

 1. Školská rada schvaluje:
  a. výroční zprávu školy,
  b. návrh rozpočtu školy,
  c. zprávu o hospodaření školy, tím plní také funkci veřejné kontroly školy.
 2. Školská rada se vyjadřuje ke:
  a. studijním a učebním oborům, které škola připravuje,
  b. ke koncepčním záměrům rozvoje školy,
  c. jmenování a odvolání ředitele.
 3. Školská rada může podat v odůvodněných případech zřizovateli školy nebo příslušnému orgánu státní správy návrh na odvolání ředitele.
 4. Školská rada může požádat Českou školní inspekci o inspekci a školský úřad o kontrolu hospodaření školy.
 5. Ředitel je povinen umožnit radě školy přístup k informacím o škole, zejména k povinné dokumentaci školy. Tyto informace není ředitel povinen poskytnout, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Orgány, struktura a jednání

Způsob, jakým školská rada pracuje a naplňuje tak svou působnost je popsán v dokumentu Jednací řád rady školy schváleným Radou školy ZŠ T.G.Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, 1. máje 55 dne 23.9.2003.

Komunikace

 1. Školská rada usiluje prostřednictvím členů volených z řad zákonných zástupců o pravidelnou komunikaci s rodiči žáků (cestou tzv. třídních důvěrníků). Účelem této komunikace je: a. vzájemná výměna podnětů, vedoucích ke zdokonalení vzdělávacího procesu, b. předcházení konfliktním nebo krizovým situacím v rámci vzdělávacího zařízení.
 2. Školská rada přenáší požadavky předkládané zákonnými zástupci nezletilých žáků na ředitele školy, zřizovatele, orgány státní správy i k orgány státního dozoru a dohlíží na jejich vypořádání.

Majetek

Školská rada nevytváří žádné fondy a nedisponuje žádným majetkem.

Závěrečná ustanovení

Školská rada může být zrušena jejím zřizovatelem:

  a. na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny zákonných zástupců nezletilých žáků formou petice,
  b. v případě její nečinnosti delší než 1 rok.


 

Tento statut nabývá účinnosti dnem 19.1.2004.

 

V Uherském Hradišti dne 19.1.2004

RNDr. Jana Buršová-Petrželková
předsedkyně rady školy