☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: jana.uherkova@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: marie.kovacova@zsmaratice.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

 

Projekt: Jazykové kompetence na Základní škole T.G.Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice

Program: Erasmus+

 

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047097

Klíčová akce: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Výzva: 2018

Začátek projektu: 1. 10. 2018

Konec projektu: 30. 9. 2019

Celková doba trvání projektu: 12 měsíců

 

Naše škola se stala ve školním roce 2017/2018 úspěšným žadatelem projektu Erasmus+ školní vzdělávání, Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob z Výzvy 2018.

Cílem mezinárodního projektu je připravit se na inovaci výuky anglického jazyka rozvojem jazykových kompetencí našich pedagogů a modernizací metodiky výuky v souvislosti s plánovanou výstavbou ICT učebny ve škole. Mezi dílčí cíle patří posílení používání cizího jazyka v přirozeném prostředí a vytvoření dostatečných jazykových a metodologických kompetencí pedagogů jako předpokladu pro modernizaci výuky. Chceme maximálně a plně rozvíjet potenciál našich žáků s ohledem na jejich věk a nadání, nabídnout jim nové atraktivní a efektivní metody práce i s využitím ICT.

V plánu projektu je realizace dvou mobilit, obě budou v délce dvou týdnů na území Spojeného království. Učitelé se zúčastní kurzů s rozdílným zaměřením. Mobility budou zaměřeny na zvýšení jazykové kompetence a zároveň na některou z nových metod práce s dětmi na prvním stupni základní školy. Během projektu si účastníci dále osvojí nebo zlepší kompetence osobnostní, organizační a kulturní.

 

Fáze projektu:

1. přípravná fáze (říjen 2018 až březen 2019):

·        stanovení plánu projektu v rámci školy,

·        vytvoření projektového týmu,

·        stanovení způsobu vedení projektové dokumentace,

·        výběr dodavatelské firmy,

·        smluvní zajištění kurzů,

·        zabezpečení finančního řízení projektu,

·        realizace jazykové a jiné přípravy,

·        informování pedagogů, místní komunity, odborné veřejnosti a zřizovatele školy o projektu.

2. vlastní realizace mobilit (duben 2019 až červenec 2019)

·        dvě mobility v délce dvou týdnů na území Spojeného království

3. závěrečná fáze (září 2019 – říjen 2019):

·        zpracování výstupů mobilit,

·        šíření výsledků mobilit,

·        zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu.

 

Dopady projektu:

Po ukončení hlavních aktivit projektu předpokládáme u účastníků zlepšení jazykových klíčových kompetencí a dovedností k výuce cizího jazyka, zlepšení úrovně cizího jazyka a jeho používání v praxi a implementaci příkladů dobré praxe do každodenní pedagogické práce. U organizace očekáváme podporu mnohojazyčnosti školy, pozitivní propagaci mobilit mezi její ostatní pracovníky, zlepšení konkurenceschopnosti, větší schopnost školy pracovat na mezinárodní úrovni a lepší možnost zapojení se do evropských projektů, modernější a profesionálnější prostředí školy, kolegiální podporu a metodickou pomoc při výuce cizího jazyka. U žáků předpokládáme zlepšení podmínek jazykového vzdělávání díky modernizaci metod, pozitivní propagaci zahraničních mobilit a podporu jejich zájmu o zahraniční zkušenosti.

 

Šíření výsledků projektu:

Plánujeme důsledné šíření výsledků projektu v naší škole i mimo ni a partnery (např. umístění zprávy o realizovaných mobilitách na webových stránkách školy a ve školním časopise, informování ostatních ředitelů základních škol během setkání svolaného odborem školství města Uherské Hradiště, poskytnutí informace rodičům našich žáků o inovacích a nových metodách práce, článek v regionálním tisku aj.). Hodnocení projektu bude součástí závěrečné zprávy o projektu.

 

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.