☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Základní informace pro žáky a rodiče ve školním roce 2019 - 2020 

                                                                                                      

Vážení rodiče, milé děti,
tento materiál Vám poskytne základní informace o letošním školním roce. 
 
1. Vzdělávací program 
 
V oblasti výchovy a vzdělávání budou všichni žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Být zdravým ve zdravém světě.“ Tento program vychází z myšlenek projektu Zdravá škola. Jeho filozofií je vytvářet pocit bezpečí, sounáležitosti, projevy uznání, porozumění
a partnerství žák - učitel - rodič. Chceme naplňovat smysluplnost učení různorodými metodami. 
 
2. Projektové vyučování 
 
Obohacením života ve škole budou projektové dny, které přinášejí do školy radost, aktivnější přístup žáků k výuce, více propojení s reálným životem. Během projektového vyučování jsou naplňovány nejrůznější kompetence. Žáci mezi sebou komunikují, pomáhají si, spolupracují
na řešení problémů. Často jsou skupinky tvořeny z žáků napříč ročníky. Starší se starají
o mladší a vzájemně se od sebe učí. 
 
3. Organizace školního dne 
 
Škola se pro žáky otvírá v 7:40 hodin. Vyučování začíná každý den v 8:00 hodin.
Žáci jsou ve třídách nejpozději 5 minut před začátkem vyučování. 
 
1. vyučovací hodina 8:00 - 8:45
2. vyučovací hodina 8:55 - 9:40 
3. vyučovací hodina 10:00 - 10:45
4. vyučovací hodina 10:55 - 11:40 
5. vyučovací hodina 11:50 - 12:35 
 
Ve škole nezvoní. 
 
4. Školní družina 
 
Provozní doba:
pondělí - pátek 6:30 - 7:45 , 11:40 - 16:30 
 
Úplata za školní družinu je 120 Kč za měsíc. Žáci mohou navštěvovat školní družinu
i příležitostně. Částka je stanovena na 10,- Kč/den a vybírá se zpětně.
 
 
5. Kroužky 
 
Přehled zájmových útvarů, které budou otevřeny v tomto školním roce, bude k dispozici v první polovině září. Přihláška na pololetí je závazná. Materiální vybavení pro činnost kroužků organizovaných školou bude částečně hrazeno zákonnými zástupci. Poplatek za jeden kroužek činí 600,- Kč za školní rok. Tato částka bude uhrazena do 15. října. Činnost kroužku bude zahájena v průběhu září a ukončena v červnu. Žáci, kteří navštěvují kroužek a nechodí do ŠD, přicházejí do budovy školy 5 minut před jeho zahájením. 
Nabídka zájmových útvarů bude obohacena o kroužky organizované DDM Šikula. 
 
6. Školní knihovna 
 
V letošním školním roce bude otevřena žákovská knihovna, kde si žáci mohou zapůjčit knihy
pro přípravu na vyučování a k mimočítankové četbě. Otevírací doba školní knihovny:
pondělí od 12:45 - do 13:15 hodin.
Knihu lze zapůjčit na dobu nejdéle jednoho měsíce. 
 
7. Školní prázdniny
 
Podzimní: 29. 10. - 30. 10. 2019 
Vánoční: 23. 12. - 3. 1. 2020 
Pololetní: 31. 1. 2020 
Jarní: 2. 3. - 8. 3. 2020 
Velikonoční: 9. 4. 2020
Hlavní: 1. 6. - 31. 8. 2020 
 
8. Sběrové akce 
 
Říjen 2019 - sběr starého papíru 
Duben 2020 - sběr starého papíru 
 
9. Hodnocení a klasifikace 
 
Cílem je poskytnout žákovi zpětnou vazbu (co zvládnul, v čem se zlepšil, kde dělá chyby). Hodnotíme individuální pokrok. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Do klasifikace
se promítají žákovy vědomosti, dovednosti, vztah k předmětu a příprava na vyučování. 
 
10. Sebehodnocení žáků

Sebehodnocení je nedílnou součástí procesu hodnocení žáků. Současně je považujeme za jednu z významných klíčových kompetencí, kterou chceme žáka naučit. Žáky od 2. ročníku vedeme
k tomu, aby si do svých materiálů zaznamenávali (například pomocí smajlíků) to, čemu se daný měsíc naučili. Hodnocení v 1. ročníku probíhá ústní formou. Díky zpětné vazbě mají učitelé žáci
i rodiče přehled o tom, co a jak žáci zvládli. Učitelé mohou následně přistupovat
k individuálnímu řešení jejich problémů a nejasností. Rodiče se mohou k sebehodnocení vyjádřit, popřípadě je doplnit o své poznatky. Žákům umožňuje uvědomění si toho,
co z probíraného učiva již ovládají.
 
 
11. Omlouvání žáků 
 
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. 
 
12. Úrazy žáků 
 
Všichni žáci jsou pojištěni a veškeré školní úrazy budou odškodněny v případě, že zranění bude ošetřeno lékařem. Každý úraz žák hlásí neprodleně vyučujícímu. 
 
13. Mobilní telefony 
 
Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Mobilní telefony musí mít po celou dobu pobytu ve škole vypnuty, škola nenese za jejich ztrátu odpovědnost. 
 
14. Ztráty a nálezy 
 
Veškeré ztráty a poškození věcí hlásí žák bezprostředně po zjištění vyučujícímu. U vchodu
do školy pro žáky je vyhrazeno místo pro věci, které byly ve škole nalezeny. 
 
15. Metodik prevence 
 
Jako metodik prevence rizikového chování u dětí pracuje ve škole Mgr. Magda Kaláčová. Konzultační hodiny s metodičkou je možné sjednat po předchozí domluvě. Děti mají možnost využít schránku důvěry k anonymnímu sdělení svých problémů. 
 
16. Školní psycholog 
 
Školní psycholog nabízí své služby dětem i zákonným zástupcům dítěte. Můžete konzultovat otázky vhodného vedení dítěte, různé výchovné obtíže a problémy, ale i způsoby správné přípravy na vyučování, kázeňské, výukové i rodinné problémy. 
Kontakt: Mgr. Petra Miklášová, miklasova-psycholog@seznam.cz 
 
17. Kontakty na pracovníky školy 
 
Adresa: Základní škola T. G. Masaryka, 1. máje 55, Uherské Hradiště
Telefony: Jana Uherková - ředitelka: 739 008 901 
 
               Lenka Lancová - vedoucí ŠD: 737 009 555 
               Marie Kováčová - vedoucí ŠJ: 576 514 064 
               Taťána Huňková - kancelář školy 576 514 063 
 
E-mail školy: zsmaratice@zsmaratice.cz      Web školy: www.zsmaratice.cz 
 
 
 
 
 
 
pdfZákladní informace pro žáky a rodiče (597,98 kB  PDF)
školní rok 2019 - 2020