☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách

 

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás aktuální informace týkající se přítomnosti žáků ve škole.

 

·         od 25. 5. 2020 bude obnovena prezenční výuka na I. stupni základních škol;
·         přítomnost žáků ve vyučování bude dobrovolná a o osobní přítomnosti žáků ve výuce budou plně    rozhodovat zákonní zástupci žáků;
·         v den nástupu do školy musí žák doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bude doručeno rodičům nebo si jej lze vyzvednout ve škole, případně lze stáhnout ze stránek MŠMT); bez řádně vyplněného čestného prohlášení nebude vstup žákům do školy povolen;
·         výuky by se neměli účastnit žáci, kteří patří do rizikových skupin nebo žijí
ve společné domácnosti s osobami, které patří do rizikových skupin (vytyčení rizikových skupin je stanoveno MŠMT);
·         prezenční výuky se nemohou účastnit žáci, kteří vykazují symptomy infekce (zvýšená teplota, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu, nevolnost apod.) – žáci s příznaky onemocnění budou ihned umístěni do izolace a bezodkladně budou předáni zpět do péče zákonných zástupců;
·         organizace dne (včetně zahájení výuky) bude upravena z důvodu minimalizace shromažďování osob v jednom čase (předpokládáme zahájení výuky v čase 8.00 hodin);
·         žáci, kteří se nebudou osobně účastnit výuky v budově školy, se budou dále vzdělávat distančně dle pokynů vyučujících;
·         ABSENCE žáků (na prezenční výuce) se nebude započítávat do celkové absence žáka na závěrečném vysvědčení; pravidla omlouvání budou specifikována třídními učiteli;
·         výuka ve škole bude probíhat ve skupinách maximálně po 15 žácích „školní skupiny“ - ke vzdělávání musí být písemně žák přihlášen do 18. 5. 2020 (po tomto datu nebude možné dítě do školní skupiny zařadit);
·         pro výuku budou využívány kmenové třídy, odborné učebny, prostory školní družiny;
·         složení školních skupin bude neměnné;
·         obsah výuky bude upraven dle aktuální situace a bude přizpůsoben na opakování
a procvičování učiva probíraného během distanční výuky (v souladu se školním vzdělávacím programem);
·         ve třídách bude upraven zasedací pořádek žáků, vždy bude sedět 1 žák v samostatné lavici;
·         dle nařízení MŠMT bude zakázána tělesná výchova, plavání apod.;
·         každý žák musí mít pro dopolední výuku k dispozici 2 kusy roušek (jejich nošení se řídí pokyny pedagogických pracovníků školy) a igelitový sáček pro jejich ukládání – pokud žák nebude mít předepsané ochranné pomůcky, bude předán zpět zákonným zástupcům (škola tyto ochranné pomůcky pro žáky nezajišťuje), o nošení roušek bude dle situace rozhodovat pedagog;
·         ve společných prostorách školy bude nošení roušek povinné;
·         během přestávek na svačiny nebudou mít žáci nasazeny roušky nebo jiné ochranné prostředky, v tuto dobu ovšem budou dbát veškerých pokynů pedagogů a roušky budou mít uloženy ve vlastních igelitových sáčcích;
·         ve třídách budou zajištěny desinfekční prostředky, papírové ubrousky a desinfekční mýdla, přičemž bude kladen vysoký důraz na dodržování všech hygienických pravidel;
·         během dopolední výuky bude posílena desinfekce společných prostor školy (toalety, chodby apod.) i prostory vlastních tříd a učeben;
·         žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, aby byli se školou v maximálním kontaktu a se všemi našimi zaměstnanci konzultovali případné problémové situace;
·         zrušeny jsou školní výlety, ozdravný pobyt žáků, návštěvy knihovny a kulturních zařízení, akce na sportovištích cizích provozovatelů (horolezecká stěna, skatepark apod.) - tzn. pobyt žáků mimo areál školy;
·         zrušeny jsou akce související s plněním minimálního preventivního programu školy (besedy, přednášky apod.)
 
Školní jídelna:
·         provoz školní jídelny bude probíhat podle zvláštního harmonogramu školní jídelny;
·         upraven bude především počet žáků/osob v jídelně školy;
·         stejně jako ostatní prostory školy, bude také prostor školní jídelny podléhat přísným hygienickým požadavkům;
·         během jídla budou mít žáci umístěny roušky ve vlastních igelitových sáčcích (zajistí rodiče).
 
Školní družina:
·         školní družina bude fungovat v režimu "odpolední výchovné a vzdělávací činnosti" - tzn. nebude se jednat o klasický režim školní družiny;
·         přítomnost žáků v této odpolední činnosti bude bezplatná (platby za školní družinu jsou specifikovány níže);
·         skupiny žáků ve školní družině budou vždy v maximálním počtu 15 dětí;
·         v prostorách školní družiny budou platit stejná hygienická pravidla včetně nošení roušek jako v dalších prostorách školy;
·         změněna bude provozní doba školní družiny – zrušena bude ranní družina, ukončení odpolední činnosti je stanoveno na 16.30 hodin;
·         povoleny jsou pouze činnosti v areálu školy (je zakázána realizace procházek, pobyt v přírodě apod.);
 
                                                          

 

 Mgr. Jana Uherková
 ředitelka školy
 

pdfOchrana zdraví-ZŠ (1021,00 kB  PDF)

documentInformace (18,97 kB  DOCX)

pdfČestné prohlášení (268,76 kB  PDF)