☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

 

Program školního poradenského pracoviště ZŠ T.G.Masaryka Mařatice na školní rok 2018/19

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

                                                               Mgr. Petra Miklášová – školní psycholožka

 

Členové školního poradenského pracoviště:

                                                               Mgr. Hana Somrová - výchovný poradce

                                                               Mgr. Magda Kaláčová – školní metodik prevence, speciální pedagog

                                                               Mgr. Pavlína Šestáková -  speciální pedagog, logoped

                                                                                             

Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb naším žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na děti, které nemají problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.

 

Cíl práce školního poradenského pracoviště:

 

Zaměřujeme se hlavně na tyto cíle:

 

1.       Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

2.       Poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti speciálně pedagogické, psychologické a preventivní

3.       Všichni členové ŠPP poskytují poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy

4.       Prevence školní neúspěšnosti

5.       Prevence rizikového chování žáků

6.       Řešení výchovných problémů

7.       Podpora spolupráce s rodinou

8.       Podpora budování vztahů mezi žáky v rámci celé školy a napříč ročníky

9.       Poskytování logopedické péče

 

STANDARDNÍ NÁPLŇ ČINNOSTI A PLÁN ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍKŮ ŠPP

 

Školní psycholog

 

Školní psycholožka ve škole pracuje 2,5 dne v týdnu a je plně k dispozici žákům, rodičům a  pedagogickým pracovníkům školy při řešení aktuálních situací ve třídách, individuálních problémů žáků.

 

Standardní činnosti školního psychologa

1.       Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole včetně programu primární prevence

2.       Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.

Diagnostika a depistáž

1.       Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

2.       Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách

3.       Diagnostika při vzdělávacích a výchovných problémech žáků

4.       Depistáž a diagnostika nadaných dětí

5.       Zjišťování sociálního klimatu ve třídě

6.       Screening, ankety, dotazníky ve škole

Konzultační, poradenské a intervenční práce

1.       Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně (pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory, vedení).

2.       Péče o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření druhého až pátého stupně (pomoc  při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).

3.       Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)

4.       Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.

5.       Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, odesílání na diagnostiku do školských poradenských zařízení, komunikace s rodiči…)

6.       Poradenství při přestupu na jinou školu/ z jiné školy (zapojení do kolektivu, zvládání stresu ze změny …)

7.       Techniky a hygiena učení pro žáky

8.       Skupinová a komunitní práce s žáky

9.       Spolupráce s metodikem prevence (návrh vhodných preventivních programů podle vývoje případných problémů ve třídách).

10.   Podpora spolupráce třídy a třídního učitele, pomoc se zvládáním nevhodného chování, nevhodných vztahů ve třídě atp.

11.   Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

12.   Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech

13.   Podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení.

14.   Podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání.

 

Metodická práce a vzdělávací činnost

1.      Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.

2.      Metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

3.      Metodická pomoc třídním učitelům

4.      Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)

5.      Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)

6.      Účast na pracovních poradách školy

7.      Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

8.      Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu

9.      Besedy a osvěta zákonným zástupcům

10.  Prezentační a informační činnost.

11.  Poskytování informací o své činnosti na konci školního roku (ředitelce školy i ve výroční zprávě o činnosti školy).

 

Výchovný poradce

 

Výchovné poradenství zahrnuje úzkou spolupráci výchovného poradce se speciálním pedagogem, metodikem prevence, školní psycholožkou a následně poté s třídními učiteli. Výchovný poradce koordinuje a zabezpečuje jejich činnost a nabízí poradenskou pomoc a spolupráci jak učitelům, tak žákům, ale i rodičům.

 

Výchovné působení na škole tak probíhá prostřednictvím výchovného poradce zejména v těchto směrech:

 

1.       Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

2.       Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

3.       Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.       Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5.       Výchovný poradce samostatně zajišťuje a pravidelně aktualizuje evidenci žáků se specifickými vývojovými poruchami, podává návrhy na jejich vyšetření a seznamuje s výsledky šetření všechny vyučující. Nabízí poradenskou činnost při sestavování IVP a pro práci se zohledňovanými žáky. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

6.       Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

7.       Péče o mimořádně nadané žáky a talentované žáky.

8.       Řešení výukových a výchovných problémů na škole.

9.       Pravidelně spolupracuje s PPP v UH, SPC v UH, SPC ve Zlíně, SPC v Kroměříži, SVP Help  v UH.

10.   Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

11.   Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

 

Školní metodik prevence, speciální pedagog

 

Standardní činnosti školního metodika prevence

 

Metodické a koordinační činnosti:

1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.  

4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

5. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a o změně některých zákonů.

10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti:

1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

 5. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

 

Poradenské činnosti:

                1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.

                2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.

3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

 

Speciální pedagog – logoped

 

1.       Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2.       Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky a logopedie, pomáhá při jejich aplikaci.

3.       Realizuje speciálně pedagogické vzdělávací  a logopedické činnosti, poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.       Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími  a logopedickými potřebami .

 

KONZULTAČNÍ HODINY ČLENŮ ŠPP:

 

Konzultační hodiny:

 

·         Mgr. Petra Miklášová                                     Pondělí + úterý : 7.30-14.00, pátek 7.30-11.30

·         Mgr. Hana Somrová                                        Pondělí-pátek: dle osobní domluvy

·         Mgr. Magda Kaláčová                                    Pondělí-pátek: dle osobní domluvy

·         Mgr. Pavlína Šestáková                                                 Pondělí-pátek: dle osobní domluvy

 

 

 V Uherském Hradišti  dne  28.8.2018    

 

Mgr. Petra Miklášová                                                                                                                                                 vedoucí ŠPP