☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Dotazníkové šetření "Já a počítačové hry"

 

V měsíci dubnu 2019 proběhlo na naší škole dotazníkové šetření s názvem „Já a počítačové hry“. Počítačové hry jsou v současnosti v žákovské populaci fenoménem a musíme se jimi zabývat. Časté hraní má negativní dopady na psychické i fyzické zdraví dětí, utváření sociálních vztahů a může vést až ke vzniku různých forem rizikového chování. Moderní informační technologie jsou pro nás bezpochyby prospěšné v mnoha směrech a oblastech života, ale v dětském věku je nutné jejich využívání sledovat a korigovat. Je třeba si uvědomovat jejich přínosy i rizika a znát skrytá nebezpečí virtuálního světa. Hraní her se úzce dotýká kyberšikany, netolismu (závislosti na tzv. virtuálních drogách), hazardních her a zneužívání informačních technologií.

Hry hraje stále více dětí a výrazný nárůst lze pozorovat ve 3. ročníku, proto jsme šetření zaměřili právě na cílovou skupinu žáků 3. – 5. ročníku. Cílem šetření bylo zjistit, jaké názory a postoje mají žáci na počítačové hry z různých úhlů pohledu a vysledovat případné náznaky rizikového chování. Je součástí realizovaného minimálního preventivního programu a specifické primární prevence rizikového chování. V dotazníkovém šetření žáci anonymně odpovídali na 14 otázek. Zjištěných 85 % hrajících žáků a délka času tráveného hrami představují rizikové faktory. Některá zjištění byla ale i pozitivní. Například 41 % žáků si po příchodu domů ze školy jako první věc udělá domácí úkoly. 62 % žáků má s rodiči stanovená pravidla při hraní her a 86 % navštěvuje zájmový kroužek. Na základě zjištěných výsledků budeme nadále aktivně pokračovat v prevenci rizikového chování a podporovat tak zdravý životní styl a pozitivní sociální chování u žáků. Celé znění a vyhodnocení šetření je k nahlédnutí u školního metodika prevence.